cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

EULA - Warunki Użytkowania

Polski:

Aplikacje udostępniane w App Store są licencjonowane, a nie sprzedawane. Licencja użytkownika na każdą Aplikację podlega uprzedniej akceptacji niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego na Licencjonowaną aplikację („Standardowa umowa EULA”) lub niestandardowej umowy licencyjnej użytkownika końcowego między użytkownikiem a Dostawcą aplikacji („Niestandardowa umowa EULA”), jeśli taka jest pod warunkiem, że. Licencja użytkownika na dowolną aplikację Apple na mocy niniejszej Standardowej umowy EULA lub niestandardowej umowy EULA jest udzielana przez Apple, a licencja użytkownika na dowolną aplikację firmy zewnętrznej na mocy niniejszej standardowej umowy EULA lub niestandardowej umowy EULA jest udzielana przez dostawcę aplikacji tej aplikacji strony trzeciej. Każda aplikacja podlegająca niniejszej Standardowej Umowie EULA jest określana w niniejszym dokumencie jako „Aplikacja licencjonowana”. Dostawca Aplikacji lub Apple, w zależności od przypadku, („Licencjodawca”) zastrzegają sobie wszelkie prawa do Licencjonowanej Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Standardowej umowy EULA.

a. Zakres licencji: Licencjodawca udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Licencjonowanej aplikacji na dowolnych produktach marki Apple, które użytkownik posiada lub kontroluje i zgodnie z Zasadami użytkowania. Warunki niniejszej Standardowej Umowy Licencyjnej podlegają wszelkim treściom, materiałom lub usługom dostępnym lub zakupionym w Licencjonowanej Aplikacji, a także uaktualnieniom dostarczonym przez Licencjodawcę, które zastępują lub uzupełniają oryginalną Licencjonowaną Aplikację, chyba że takiemu uaktualnieniu towarzyszy Niestandardowa Umowa Licencyjna. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Zasadach użytkowania, Licencjobiorca nie może rozpowszechniać ani udostępniać Licencjonowanej aplikacji w sieci, w której mogłaby być używana przez wiele urządzeń jednocześnie. Użytkownik nie może przenosić, redystrybuować ani udzielać podlicencji na Licencjonowaną Aplikację, a w przypadku sprzedaży Urządzenia Apple osobie trzeciej, przed wykonaniem tej czynności należy usunąć Licencjonowaną Aplikację z Urządzenia Apple. Użytkownik nie może kopiować (z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej licencji i Zasadach użytkowania), odtwarzać, demontować, próbować uzyskać kod źródłowy, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych Licencjonowanej aplikacji, jakichkolwiek aktualizacji lub jakiejkolwiek jej części ( z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jakiekolwiek powyższe ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo lub w zakresie dozwolonym przez postanowienia licencyjne regulujące korzystanie z dowolnych komponentów o otwartym kodzie źródłowym zawartych w Licencjonowanej aplikacji).

b. Zgoda na wykorzystanie danych: Zgadzasz się, że Licencjodawca może gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje — w tym między innymi informacje techniczne dotyczące Twojego urządzenia, systemu i oprogramowania aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych — które są gromadzone okresowo w celu ułatwienia dostarczania aktualizacji oprogramowania , wsparcie produktu i inne usługi (jeśli istnieją) związane z Licencjonowaną aplikacją. Licencjodawca może wykorzystywać te informacje, o ile są one w formie, która nie identyfikuje użytkownika, w celu ulepszania swoich produktów lub świadczenia usług lub technologii.

C. Zakończenie. Niniejsza standardowa umowa EULA obowiązuje do czasu jej rozwiązania przez Ciebie lub Licencjodawcę. Twoje prawa wynikające z niniejszej Standardowej umowy EULA wygasną automatycznie, jeśli nie zastosujesz się do któregokolwiek z jej warunków. 

D. Usługi zewnętrzne. Licencjonowana Aplikacja może umożliwiać dostęp do usług i witryn internetowych Licencjodawcy i/lub stron trzecich (łącznie i indywidualnie „Usługi zewnętrzne”). Zgadzasz się korzystać z Usług Zewnętrznych na własne ryzyko. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności Usług Zewnętrznych osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za takie Usługi Zewnętrzne osób trzecich. Dane wyświetlane przez jakąkolwiek Licencjonowaną Aplikację lub Usługę Zewnętrzną, w tym między innymi informacje finansowe, medyczne i lokalizacyjne, służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie są gwarantowane przez Licencjodawcę ani jego agentów. Nie będziesz korzystać z Usług Zewnętrznych w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Standardowej umowy EULA lub naruszający prawa własności intelektualnej Licencjodawcy lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług Zewnętrznych w celu nękania, wykorzystywania, prześladowania, grożenia lub zniesławiania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, a Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie wykorzystanie. Usługi zewnętrzne mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub w Państwa kraju zamieszkania i mogą być nieodpowiednie lub niedostępne do użytku w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim zdecydujesz się korzystać z takich Usług zewnętrznych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia, wyłączenia lub nałożenia ograniczeń dostępu lub limitów na dowolne Usługi Zewnętrzne w dowolnym czasie bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Użytkownika. i mogą nie być odpowiednie lub dostępne do użytku w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim zdecydujesz się korzystać z takich Usług zewnętrznych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia, wyłączenia lub nałożenia ograniczeń dostępu lub limitów na dowolne Usługi Zewnętrzne w dowolnym czasie bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Użytkownika. i mogą nie być odpowiednie lub dostępne do użytku w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim zdecydujesz się korzystać z takich Usług zewnętrznych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia, wyłączenia lub nałożenia ograniczeń dostępu lub limitów na dowolne Usługi Zewnętrzne w dowolnym czasie bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Użytkownika. 

mi. BRAK GWARANCJI: UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, LICENCJONOWANA APLIKACJA I WSZELKIE USŁUGI ŚWIADCZONE LUB ŚWIADCZONE PRZEZ LICENCJONOWANĄ APLIKACJĘ SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ORAZ WSZYSTKICH LICENCJODAWCÓW I WARUNKI DOTYCZĄCE LICENCJONOWANEJ APLIKACJI I WSZELKICH USŁUG, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I/LUB WARUNKÓW SPRZEDAŻY, DOPUSZCZALNEJ JAKOŚCI, PRAWIDŁOWEJ PRZYDATNOŚCI , CICHA PRZYJEMNOŚĆ I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ LICENCJODAWCĘ LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWIĄ GWARANCJI. W PRZYPADKU WADLIWOŚCI LICENCJONOWANEJ APLIKACJI LUB USŁUG, UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE KOSZTY WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH SERWISÓW, NAPRAW LUB POPRAWEK. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

F. Ograniczenie odpowiedzialności. W ZAKRESIE NIEZABRONIONYM PRZEZ PRAWO LICENCJODAWCA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY CIAŁA LUB ŻADNE SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ DANYCH WSZELKIE INNE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, JEDNAK SPOWODOWANE, NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWA, CZYNNE LUB INNE) I NAWET JEŚLI BYŁ DORADCĄ MOŻLIWOŚĆ TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA CIAŁA LUB SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WIĘC TO OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy za wszelkie szkody (inne niż wymagane przez obowiązujące prawo w przypadkach dotyczących obrażeń ciała) nie przekroczy kwoty pięćdziesięciu dolarów (50,00 USD). Powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie, nawet jeśli wyżej wymieniony środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.

g. Licencjobiorca nie może używać ani w inny sposób eksportować ani reeksportować Licencjonowanej aplikacji, chyba że zezwala na to prawo Stanów Zjednoczonych oraz prawo jurysdykcji, w której Licencjonowana aplikacja została uzyskana. W szczególności, ale bez ograniczeń, Licencjonowanej Aplikacji nie można eksportować ani reeksportować (a) do żadnych krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych ani (b) do kogokolwiek z Listy Specjalnie Wyznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu USA lub Osób Zabronionych Departamentu Handlu USA Lista lub Lista podmiotów. Korzystając z Licencjonowanej aplikacji, oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się w żadnym takim kraju ani na żadnej takiej liście. Zgadzasz się również, że nie będziesz używać tych produktów do celów zabronionych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym między innymi do opracowywania, projektowania, wytwarzania lub produkcji broni jądrowej, pocisków,

h. Licencjonowana aplikacja i związana z nią dokumentacja są „Przedmiotami komercyjnymi”, zgodnie z definicją tego terminu w 48 CFR §2.101, składającym się z „Komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „Dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, zgodnie z definicją tego terminu w 48 CFR §12.212 lub 48 CFR §227.7202, jeśli dotyczy. Zgodnie z 48 CFR §12.212 lub 48 CFR §227.7202-1 do 227.7202-4, stosownie do przypadku, Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe i Dokumentacja Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego są udzielane użytkownikom końcowym rządu USA (a) wyłącznie jako Przedmioty komercyjne i (b) z tylko te prawa, które są przyznane wszystkim innym użytkownikom końcowym zgodnie z niniejszymi warunkami. Niepublikowane prawa zastrzeżone zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych.

i. Z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w następnym akapicie, niniejsza Umowa i relacje między użytkownikiem a Apple podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Użytkownik i Apple zgadzają się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii w celu rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. Jeśli (a) nie jesteś obywatelem USA; (b) nie mieszkasz w USA; (c) nie uzyskujesz dostępu do Usługi z USA; oraz (d) jesteś obywatelem jednego z krajów wskazanych poniżej, niniejszym zgadzasz się, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez obowiązujące prawo określone poniżej, bez względu na jakiekolwiek przepisy kolizyjne,

Jeśli jesteś obywatelem dowolnego kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawem i sądem właściwym będzie prawo i sądy Twojego zwykłego miejsca zamieszkania.

Szczególnie wyłączone z zastosowania do niniejszej Umowy jest to prawo znane jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

English:

Apps made available through the App Store are licensed, not sold, to you. Your license to each App is subject to your prior acceptance of either this Licensed Application End User License Agreement (“Standard EULA”), or a custom end user license agreement between you and the Application Provider (“Custom EULA”), if one is provided. Your license to any Apple App under this Standard EULA or Custom EULA is granted by Apple, and your license to any Third Party App under this Standard EULA or Custom EULA is granted by the Application Provider of that Third Party App. Any App that is subject to this Standard EULA is referred to herein as the “Licensed Application.” The Application Provider or Apple as applicable (“Licensor”) reserves all rights in and to the Licensed Application not expressly granted to you under this Standard EULA.

a. Scope of License: Licensor grants to you a nontransferable license to use the Licensed Application on any Apple-branded products that you own or control and as permitted by the Usage Rules. The terms of this Standard EULA will govern any content, materials, or services accessible from or purchased within the Licensed Application as well as upgrades provided by Licensor that replace or supplement the original Licensed Application, unless such upgrade is accompanied by a Custom EULA. Except as provided in the Usage Rules, you may not distribute or make the Licensed Application available over a network where it could be used by multiple devices at the same time. You may not transfer, redistribute or sublicense the Licensed Application and, if you sell your Apple Device to a third party, you must remove the Licensed Application from the Apple Device before doing so. You may not copy (except as permitted by this license and the Usage Rules), reverse-engineer, disassemble, attempt to derive the source code of, modify, or create derivative works of the Licensed Application, any updates, or any part thereof (except as and only to the extent that any foregoing restriction is prohibited by applicable law or to the extent as may be permitted by the licensing terms governing use of any open-sourced components included with the Licensed Application).

b. Consent to Use of Data: You agree that Licensor may collect and use technical data and related information—including but not limited to technical information about your device, system and application software, and peripherals—that is gathered periodically to facilitate the provision of software updates, product support, and other services to you (if any) related to the Licensed Application. Licensor may use this information, as long as it is in a form that does not personally identify you, to improve its products or to provide services or technologies to you.

c. Termination. This Standard EULA is effective until terminated by you or Licensor. Your rights under this Standard EULA will terminate automatically if you fail to comply with any of its terms. 

d. External Services. The Licensed Application may enable access to Licensor’s and/or third-party services and websites (collectively and individually, "External Services"). You agree to use the External Services at your sole risk. Licensor is not responsible for examining or evaluating the content or accuracy of any third-party External Services, and shall not be liable for any such third-party External Services. Data displayed by any Licensed Application or External Service, including but not limited to financial, medical and location information, is for general informational purposes only and is not guaranteed by Licensor or its agents. You will not use the External Services in any manner that is inconsistent with the terms of this Standard EULA or that infringes the intellectual property rights of Licensor or any third party. You agree not to use the External Services to harass, abuse, stalk, threaten or defame any person or entity, and that Licensor is not responsible for any such use. External Services may not be available in all languages or in your Home Country, and may not be appropriate or available for use in any particular location. To the extent you choose to use such External Services, you are solely responsible for compliance with any applicable laws. Licensor reserves the right to change, suspend, remove, disable or impose access restrictions or limits on any External Services at any time without notice or liability to you. 

e. NO WARRANTY: YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE LICENSED APPLICATION IS AT YOUR SOLE RISK. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE LICENSED APPLICATION AND ANY SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY THE LICENSED APPLICATION ARE PROVIDED "AS IS" AND “AS AVAILABLE,” WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND LICENSOR HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE LICENSED APPLICATION AND ANY SERVICES, EITHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND OF NONINFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY LICENSOR OR ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY. SHOULD THE LICENSED APPLICATION OR SERVICES PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR, OR CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER, SO THE ABOVE EXCLUSION AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

f. Limitation of Liability. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL LICENSOR BE LIABLE FOR PERSONAL INJURY OR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, BUSINESS INTERRUPTION, OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE LICENSED APPLICATION, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE) AND EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Licensor’s total liability to you for all damages (other than as may be required by applicable law in cases involving personal injury) exceed the amount of fifty dollars ($50.00). The foregoing limitations will apply even if the above stated remedy fails of its essential purpose.

g. You may not use or otherwise export or re-export the Licensed Application except as authorized by United States law and the laws of the jurisdiction in which the Licensed Application was obtained. In particular, but without limitation, the Licensed Application may not be exported or re-exported (a) into any U.S.-embargoed countries or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department's Specially Designated Nationals List or the U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List. By using the Licensed Application, you represent and warrant that you are not located in any such country or on any such list. You also agree that you will not use these products for any purposes prohibited by United States law, including, without limitation, the development, design, manufacture, or production of nuclear, missile, or chemical or biological weapons.

h. The Licensed Application and related documentation are "Commercial Items", as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of "Commercial Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation", as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States.

i. Except to the extent expressly provided in the following paragraph, this Agreement and the relationship between you and Apple shall be governed by the laws of the State of California, excluding its conflicts of law provisions. You and Apple agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California, to resolve any dispute or claim arising from this Agreement. If (a) you are not a U.S. citizen; (b) you do not reside in the U.S.; (c) you are not accessing the Service from the U.S.; and (d) you are a citizen of one of the countries identified below, you hereby agree that any dispute or claim arising from this Agreement shall be governed by the applicable law set forth below, without regard to any conflict of law provisions, and you hereby irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts located in the state, province or country identified below whose law governs:

If you are a citizen of any European Union country or Switzerland, Norway or Iceland, the governing law and forum shall be the laws and courts of your usual place of residence.

Specifically excluded from application to this Agreement is that law known as the United Nations Convention on the International Sale of Goods.