cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania i Umowa licencyjna użytkownika końcowego Aplikacji

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz Umową licencyjną użytkownika końcowego („EULA”) w celu upewnienia się, że użytkownik rozumie jej treść przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Zaznaczając pole akceptacji przy rejestracji w celu korzystania z Aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na przeczytanie i zrozumienie wszystkich warunków i postanowień zawartych w niniejszej Umowie i wyraża na nie zgodę, zawierając umowę z firmą Hammer. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszą umową EULA, prosimy nie akceptować i nie korzystać z Aplikacji. 

 

 1. Definicje
  1. W niniejszej umowie EULA poniższe wyrażenia mają znaczenie przypisane im w niniejszej klauzuli, chyba że kontekst wymaga inaczej:

„Aplikacja”

aplikacja firmy Hammer, w tym wszelkie Aktualizacje

„Hammer ”

Hammer firma obsługująca aplikację

„Połączone produkt(y)Hammer ”

dowolny produkt firmy Hammer, który obsługuje łączność z aplikacją;

„Dokumentacja”

informacje o Aplikacji, jej właściwościach i wymaganiach systemowych udostępnione przez firmę Hammer;

„Usługi zewnętrzne”

usługi i strony internetowe osób trzecich

„Aktualizacje”

wszelkie zmodyfikowane wersje i aktualizacje oraz dodatki do Aplikacji;

„Użytkownik”

Każdy użytkownik Aplikacji

Ogólne postanowienia

  1. Niniejsza umowa EULA obejmuje korzystanie z Aplikacji niezależnie od tego, czy jest ona używana w połączeniu z jakimkolwiek urządzeniem i jakimkolwiek podłączonym produktem firmy Hammer.
  2. W przypadku zaakceptowania niniejszej umowy EULA w imieniu innej osoby, Użytkownik gwarantuje, że jest w pełni uprawniony do zaakceptowania warunków niniejszej umowy EULA w imieniu tej osoby oraz do prawnego zobowiązania tej osoby. Firma Hammer zastrzega sobie wszelkie prawa do Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej umowy EULA lub na mocy jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa. Firma Hammer może zmienić, uzupełnić lub zastąpić warunki umowy EULA w nowej wersji Aplikacji lub poprzez terminowe i należyte poinformowanie Użytkownika, w celu akceptacji nowej umowy EULA..
  3. W przypadku pobrania Aplikacji na urządzenie, które nie jest własnością użytkownika, musi on uzyskać na to zgodę właściciela. Użytkownik będzie odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy EULA, niezależnie od tego, czy jest właścicielem urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja, czy też nie.
  4. Aplikacje udostępniane za pośrednictwem odpowiedniego sklepu internetowego (App Store, Google Play) są licencjonowane, a nie sprzedawane użytkownikowi. Licencja użytkownika na Aplikację (jak określono poniżej) jest uzależniona od uprzedniej akceptacji niniejszej umowy EULA lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Niniejsza umowa EULA nie jest wiążąca ani nie nakłada żadnych zobowiązań na osoby trzecie, takie jak Apple i Google. Jednakże, firmy Apple i Google będą miały prawo (i uznaje się, że przyjęły to prawo) do egzekwowania postanowień umowy EULA od Użytkownika jako beneficjenta będącego osobą trzecią.
 1. Podmiot: Treść Aplikacji i proces rejestracji
  1. Aplikacja umożliwia użytkownikom przeglądanie treści oraz komentowanie informacji dostępnych na aplikacji Bezużyteczna Aplikacja oferuje ponadto usługi określone w sklepie internetowym (App Store, Google Play).
  2. Proces rejestracji w Aplikacji i akceptacji niniejszej umowy EULA rozpoczyna się wraz z pobraniem Aplikacji z różnych sklepów internetowych (App Store, Google Play), dlatego też Użytkownik musi przestrzegać warunków obowiązujących w danym sklepie.

Użytkownik może zarejestrować się w Aplikacji poprzez serwis Facebook, Email i Apple login, bez konieczności wprowadzania danych użytkownika i hasła, pozwalając tym platformom na udostępnianie nam informacji o użytkowniku. Platformy te mogą jednak wymagać podania danych uwierzytelniających użytkownika z tej platformy.  W zależności od ustawień zabezpieczeń w serwisach Facebook i Google może być wymagane podanie wieloetapowego uwierzytelnienia.

Jeżeli użytkownik zarejestruje się za pośrednictwem Aplikacji, po jej pobraniu system przeniesie go do formularza zawierającego (i) pola, które należy wypełnić danymi osobowymi użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, minimum sześć znaków i potwierdzenie hasła) oraz (ii) pola, które należy wypełnić danymi adresowymi.

Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk „Zarejestruj”. System rejestracji wyświetli dane do weryfikacji lub, w razie potrzeby, do modyfikacji, zaznaczając na czerwono i oznaczając gwiazdką te pola, które należy poprawić. Po zweryfikowaniu lub skorygowaniu danych, należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Użytkownik zostanie automatycznie zarejestrowany w Aplikacji poprzez dostęp do swojego konta użytkownika. 

W celu dokończenia rejestracji w Aplikacji i rozpoczęcia korzystania z niej użytkownik będzie musiał przeczytać i zaakceptować niniejszą Umowę licencyjną oraz Informację o ochronie prywatności.

  1. Użytkownik będzie mógł poprawić wszelkie błędy w udostępnianiu swoich danych, modyfikując je w swoim koncie użytkownika.
  2. Niniejsza umowa EULA będzie dostępna dla Użytkownika w każdej chwili. Firma Hammer może również wysłać Użytkownikowi kopię niniejszej umowy EULA, jeśli kliknie on na link podany powyżej. 
 1. Licencja
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji i dokumentacji na całym świecie należą do firmy Hammer (lub jej licencjodawców). 
  2. Firma Hammer udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej, odwołalnej licencji na użytkowanie Aplikacji i dokumentacji zgodnie z niniejszą umową EULA. Firma Hammer zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA.
 2. Dozwolone użytkowanie i ograniczenia
  1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji w celu połączenia Podłączonych produktów firmy Hammer. Po połączeniu Aplikacja ta umożliwia Użytkownikom wyświetlanie użycia, zdalne sterowanie określonymi produktami, przeglądanie opcji uzupełniania zapasów, dostęp do pomocy technicznej i aktualizację produktów i usług w miarę upływu czasu. 
  2. Użytkownik będzie korzystał z Aplikacji i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie będzie:
 1. korzystał z Aplikacji: (a) w celu prowadzenia działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, godnością lub ustalonym porządkiem publicznym oraz (b) w celach niezgodnych z prawem, zakazanych lub szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich;
 2. fałszować swojej tożsamości, podszywając się pod jakąkolwiek inną osobę;
 3. wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, redystrybuować, udzielać sublicencji, dostarczać lub w inny sposób udostępniać Aplikację i dokumentację w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części jakiejkolwiek osobie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hammer;
 4. kopiować, adaptować, tłumaczyć, dekompilować, odtwarzać, deasemblować, zmieniać, modyfikować lub tworzyć jakichkolwiek pochodnych Aplikacji lub jakichkolwiek jej części, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące prawo lub w inny sposób przewidziany w niniejszej umowie EULA;
 5. usuwać lub zmieniać jakichkolwiek zastrzeżeń, ostrzeżeń, informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących własności załączonych do Aplikacji i dokumentacji; 
 6. używać Aplikacji w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub naruszyć systemy lub bezpieczeństwo firmy Hammer lub zakłócić pracę innych użytkowników Aplikacji;
 7. gromadzić jakichkolwiek informacji lub danych za pośrednictwem i z wykorzystaniem Aplikacji lub systemów firmy Hammer albo próbować rozszyfrować jakiekolwiek transmisje do lub z serwerów połączonych z Aplikacją.
 1. Aktualizacje i wsparcie
  1. Od czasu do czasu firma Hammer może aktualizować, przeprowadzać konserwację i zmieniać Aplikację i dokumentację według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, na przykład w celu poprawy wydajności, zwiększenia funkcjonalności, uwzględnienia zmian w systemie operacyjnym lub rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem. 
  2. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację Aplikacji. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się nie instalować Aktualizacji lub jeżeli urządzenie zostanie skonfigurowane w taki sposób, że zrezygnuje z automatycznych Aktualizacji, Użytkownik może nie być w stanie w odpowiedni i bezpieczny sposób kontynuować korzystania z Aplikacji. 
 2. Korzystanie z danych
  1. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, firma Hammer jest zobowiązana do informowania użytkownika o tym, kim jest, jak firma Hammer przetwarza jego dane osobowe i w jakich celach oraz jakie prawa przysługują mu w odniesieniu do jego danych osobowych i jak z nich korzystać. Informacje te są zawarte w https://bezuzyteczna.pl/regulamin/1 Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. 
 3. Usługi zewnętrzne
  1. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi dostęp do Usług zewnętrznych. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usług zewnętrznych na swoje wyłączne ryzyko. Firma Hammer nie ponosi odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności jakichkolwiek Usług zewnętrznych świadczonych przez osoby trzecie i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Użytkownik nie będzie korzystał z Usług zewnętrznych w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy EULA lub naruszający prawa własności intelektualnej firmy Hammer lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług zewnętrznych w celach niezgodnych z prawem, w tym w celu nękania, nadużywania, prześladowania, grożenia lub zniesławiania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, oraz że firma Hammer nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek takie użytkowanie. Usługi zewnętrzne mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub w kraju ojczystym użytkownika i mogą nie być odpowiednie lub dostępne do użytku w dowolnym konkretnym miejscu. W zakresie, w jakim Użytkownik zdecyduje się skorzystać z takich Usług zewnętrznych, ponosi on wyłączną odpowiedzialność za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia, zablokowania lub nałożenia ograniczeń dostępu lub limitów na jakiekolwiek Usługi zewnętrzne w dowolnym momencie, bez konieczności powiadamiania Użytkownika lub ponoszenia wobec niego odpowiedzialności. 
 4. Wyłączenie odpowiedzialności 
  1. Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko. 
  2. Aplikacja i dokumentacja są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępne:, bez gwarancji – wyraźnej lub dorozumianej – jakiegokolwiek rodzaju. W szczególności firma Hammer zrzeka się gwarancji przydatności do określonego celu. Żadna ustna lub pisemna porada udzielona przez firmę Hammer, jej dealerów, dystrybutorów, agentów lub pracowników nie może stanowić gwarancji ani w żaden sposób zwiększać zakresu tej gwarancji, a Użytkownik nie może polegać na takich informacjach lub poradach.
 5. Zakres odpowiedzialności
  1. 10.1.W ZAKRESIE, W JAKIM NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, FIRMA Hammer W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY LUB STRATY HANDLOWE, WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z LICENCJONOWANEJ APLIKACJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ), NAWET JEŚLI FIRMA Hammer ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC OGRANICZENIE TO MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. 
  2. 10.2.Żadne z postanowień niniejszej umowy EULA nie wyłącza ani nie ogranicza (i) odpowiedzialności żadnej ze stron za szkody spowodowane rażącym zaniedbaniem lub umyślnym wykroczeniem; lub (ii) praw użytkownika jako konsumenta.
 6. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy
  1. 11.1.Niniejsza umowa EULA pozostanie w mocy do czasu jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub firmę Hammer. Zakończenie obowiązywania niniejszej umowy EULA powoduje, że Użytkownik nie może już korzystać z Aplikacji.
  2. 11.2.Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę EULA w dowolnym momencie poprzez usunięcie Aplikacji z urządzenia.
  3. 11.3.Niezależnie od powyższego, stosunek umowny zostanie rozwiązany natychmiast po udostępnieniu Użytkownikowi nowej aktualizacji Aplikacji, gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej EULA. Pobranie nowej wersji/aktualizacji Aplikacji będzie wymagało pełnego przyjęcia i akceptacji nowej umowy EULA, a co za tym idzie, nawiązania nowego stosunku umownego.
  4. 11.4.Firma Hammer jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy EULA ze skutkiem natychmiastowym lub ze skutkiem od późniejszej daty określonej przez firmę Hammer w dowolnym momencie bez podania przyczyn.
 7. Różne
  1. 12.1.Nieprzekazanie przez firmę Hammer  informacji o jakimkolwiek naruszeniu lub niewypełnieniu któregokolwiek z postanowień, warunków lub klauzul niniejszej umowy EULA nie stanowi zrzeczenia się ich, ani też zrzeczenie się przez firmę Hammer wszelkich naruszeń lub niewypełnienia któregokolwiek z postanowień, warunków lub klauzul niniejszej umowy EULA nie stanowi zrzeczenia się wszelkich innych postanowień, warunków lub klauzul.
  2. 12.2.Jeśli Użytkownik jest obywatelem dowolnego kraju Unii Europejskiej lub Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawem i sądem właściwym jest prawo i sądy w miejscu jego zamieszkania.
  3. 12.3.Z zakresu stosowania niniejszej umowy EULA wyłączone jest w szczególności prawo znane jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.
 8. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii, skarg lub roszczeń dotyczących Aplikacji, prosimy o kontakt:

[email protected]

Dawid Tek

66398233

 

Opracowaliśmy Zasady społeczności, by umożliwić użytkownikom współtworzenie i ochronę społeczności. Korzystając z Bezużytecznej, akceptujesz te zasady i regulamin. Przestrzeganie tych zasad jest dla nas bardzo ważne i mamy nadzieję, że dla Ciebie również. Przekroczenie wytyczonych granic może skutkować usunięciem treści, zablokowaniem konta lub nałożeniem innych ograniczeń.

W określonych przypadkach dopuszczamy treści o charakterze społecznym, które w przeciwnym razie naruszałyby nasze Zasady społeczności – jeżeli są warte opublikowania i podzielenie się nimi leży w interesie publicznym. Decyzje takie podejmujemy dopiero po rozważeniu, czy wartość dla interesu publicznego przewyższa ryzyko szkody, a przy dokonywaniu takich osądów kierujemy się międzynarodowymi normami w zakresie praw człowieka.

 • Dbaj o wartościowe i autentyczne kontakty.

  Nie zaśmiecaj bezużytecznej spamem poprzez powtarzanie tych samych komentarzy lub treści, czy też kontaktowanie się z innymi w celach komercyjnych bez ich zgody. Nie oferuj pieniędzy ani nagród pieniężnych w zamian za polubienia, komentarze czy inną aktywność. Nie publikuj treści oferujących, promujących, umożliwiających bądź ułatwiających wystawianie lub wymianę fałszywych i mylących ocen użytkowników.

  Na bezużytecznej nie musisz się posługiwać prawdziwym imieniem i nazwiskiem, ale wymagamy od użytkowników, aby podawali nam rzetelne i aktualne informacje. Nie podszywaj się pod inne osoby i nie twórz kont w celu naruszania naszych wytycznych lub wprowadzania innych w błąd.

 • Przestrzegaj prawa.

  Bezuzyteczna nie jest miejscem wspierania terroryzmu, zorganizowanej przestępczości lub grup propagujących nienawiść, ani wyrażania uznania dla tych organizacji. Oferowanie usług seksualnych, kupowanie lub sprzedawanie broni, alkoholu i wyrobów tytoniowych przez osoby prywatne oraz kupowanie i sprzedawanie niemedycznych substancji odurzających lub leków jest także zabronione. Usuwamy też treści, które mają służyć handlowi niemedycznymi substancjami odurzającymi, koordynowaniu handlu nimi, przekazywaniu ich lub proszeniu o nie, a także treści, które dopuszczają użytek prywatny (poza kontekstem zdrowotnym) albo koordynują bądź popierają stosowanie niemedycznych substancji odurzających. Bezużyteczna zabrania także sprzedaży żywych zwierząt pomiędzy osobami prywatnymi, chociaż sklepy stacjonarne mogą prowadzić tego typu sprzedaż. Nikomu nie wolno koordynować kłusownictwa ani sprzedaży zagrożonych gatunków zwierząt bądź ich części.

  W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów kontrolowanych zawsze należy przestrzegać prawa. Konta promujące hazard internetowy lub oparte na umiejętnościach gry za pieniądze oraz loterie w sieci muszą uzyskać nasze pisemne pozwolenie przed wykorzystaniem naszych produktów.

  Nie tolerujemy udostępniania materiałów o charakterze seksualnym z udziałem osób niepełnoletnich ani grożenia udostępnieniem intymnych zdjęć innych osób.

 • Szanuj innych członków społeczności Bezużytecznej.

  Chcemy budować przyjazną i zróżnicowaną społeczność. Usuwamy materiały zawierające wiarygodne groźby lub mowę nienawiści, materiały wymierzone w osoby prywatne z wyraźnym zamiarem ich poniżenia lub zawstydzenia, osobiste informacje opublikowane w celu szantażowania lub prześladowania, a także regularnie wysyłane niechciane wiadomości. Zwykle zezwalamy na dyskusje na temat osób pojawiających się w mediach lub mających szerokie grono odbiorców ze względu na swój zawód lub działalność.

  Nie zezwalamy na nawoływanie do przemocy ani atakowanie innych osób ze względu na rasę, pochodzenie, narodowość, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wyznanie, niepełnosprawność lub chorobę. Niekiedy zezwalamy na wykorzystywanie mowy nienawiści w celu jej zwalczania lub zwiększania wrażliwości odbiorców na jej przejawy. Prosimy wówczas publikującą takie treści osobę o wyraźne przedstawienie celu publikacji.

  Nie zezwalamy na poważne groźby dotyczące bezpieczeństwa publicznego i prywatnego. Chodzi m.in. o groźby spowodowania obrażeń fizycznych, a także dotyczące kradzieży, wandalizmu lub innych zagrożeń związanych ze sferą finansów. Starannie analizujemy zgłoszenia dotyczące gróźb i próbujemy ustalić ich wiarygodność na podstawie wielu czynników.

 • Staraj się pomagać innym i nie pochwalaj zachowań autodestrukcyjnych.

  Społeczność bezuzytecznej jest miejscem, w którym użytkownicy troszczą się o siebie nawzajem, a ludzie z różnymi problemami, jak zaburzenia odżywiania, samookaleczenia lub inne rodzaje zachowań autodestrukcyjnych, spotykają się, by dowiedzieć się więcej o swoich dolegliwościach lub znaleźć pomoc. Zamieszczamy informacje w aplikacji, aby zapewnić użytkownikom wsparcie, którego potrzebują.

  Zachęcanie innych do zachowań autodestrukcyjnych jest sprzeczne z ideą wzajemnej pomocy, więc usuwamy lub blokujemy konta, jeśli ktoś zgłosi takie zachowania. Możemy również usuwać materiały, które identyfikują ofiary zachowań autodestrukcyjnych i narażają je na ataki, zarówno poważne, jak i prześmiewcze.

Pomóż nam zadbać o silną społeczność:

 • Każdy z nas odgrywa ważną rolę w społeczności Bezużytecznej. Jeśli zauważysz materiały, które Twoim zdaniem naruszają nasze zasady, zgłoś je nam, korzystając z opcji zgłaszania. Analizujemy zgłoszenia i w możliwie najkrótszym czasie usuwamy materiały, które są niezgodne z naszymi zasadami. 
 • Może się zdarzyć, że zobaczysz coś, co Ci się nie spodoba, ale nie narusza zasad społeczności. Jeśli tak się stanie, możesz zablokować osobę, która to opublikowała. Jeśli nie podoba Ci się komentarz pod którymś z Twoich postów, możesz go ukryć. 
 • Współpracujemy z organami ścigania, np. gdy uważamy, że istnieje ryzyko zagrożenia fizycznego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie 

Dziękujemy za pomoc w tworzeniu jednej z najwspanialszych społeczności na świecie,

Zespół serwisu Bezużteczna

Podstawowe warunki

 1. Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć co najmniej 12 lat.

 2. Zabrania się publikowania nagich, częściowo nagich zdjęć lub zdjęć z podtekstem seksualnym.

 3. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane pod Twoim pseudonimem.

 4. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła.

 5. Nie wolno maltretować, nękać, grozić, podszywać się lub zastraszać innych użytkowników Instagrama.

 6. Nie możesz korzystać z Bezużytecznej w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. Użytkownicy międzynarodowi zgadzają się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących postępowania w Internecie i akceptowalnych treści.

 7. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie i wszelkie dane, tekst, informacje,.

 8. Nie wolno modyfikować, dostosowywać ani hakować bezużytecznej.

 9. Nie możesz uzyskiwać dostępu do prywatnego API Bezużytecznej w żaden inny sposób niż sama aplikacja Bezużytecznej.

 10. Nie wolno tworzyć ani przesyłać niechcianych wiadomości e-mail lub komentarzy do jakichkolwiek członków bezużytecznej („Spam”).

 11. Nie wolno przesyłać żadnych wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

 12. Korzystając z bezużytecznej, nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

 13. Naruszenie którejkolwiek z tych umów spowoduje zamknięcie Twojego konta na bezużytecznej. Bezużyteczna nie może ponosić odpowiedzialności za Treści publikowane jako komentarze.

Ogólne warunki

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia usługi Bezużyteczna z dowolnego powodu, bez powiadomienia w dowolnym momencie.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Jeżeli zmiany stanowią istotną zmianę w Warunkach użytkowania, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty. To, co stanowi „istotną zmianę”, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania, w dobrej wierze oraz przy użyciu zdrowego rozsądku i rozsądnego osądu.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

 

 1. Możemy, ale nie mamy obowiązku, usunąć Treści i konta zawierające Treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki użytkowania.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do odzyskania nazw użytkowników w imieniu firm lub osób, które posiadają roszczenia prawne lub znaki towarowe dotyczące tych nazw użytkowników.

Prawa własności do treści na Bezużytecznej

 1. Niektóre z usług na bezużytecznej są wspierane przez przychody z reklam i mogą wyświetlać reklamy i promocje, a użytkownik niniejszym zgadza się, że Bezużyteczna może umieszczać takie reklamy i promocje w usługach Bezużytecznej, w ich treściach lub w połączeniu z nimi. Sposób, tryb i zakres takich reklam i promocji mogą ulec zmianie bez specjalnego powiadomienia.

 2. Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) jesteś właścicielem Treści opublikowanych przez Ciebie w Usługach Bezużytecznej lub w inny sposób masz prawo do udzielenia licencji określonej w tej sekcji, (ii) publikowanie i korzystanie z Twoich Treści w lub za pośrednictwem Usługi Bezużytecznej nie naruszają praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw do umów, praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby, oraz (iii) publikowanie Treści użytkownika w Witrynie nie skutkuje naruszeniem umowy między Tobą i osoba trzecią. Zgadzasz się zapłacić za wszelkie tantiemy, opłaty i wszelkie inne roszczenia należne jakiejkolwiek osobie z powodu Treści, które publikujesz w usługach bezużytecznej lub za ich pośrednictwem.

 3. Usługi bezużytecznej zawierają Treści bezużytecznej („Treści bezużytecznej”). Treści bezużytecznej są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami, a bezużyteczna jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa do Treści bezużytecznej i Usług bezużytecznej. Bezużyteczna niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niepodlegającej sublicencji licencji na powielanie i wyświetlanie Treści Bezużytecznej (z wyłączeniem kodu oprogramowania) wyłącznie do użytku osobistego w związku z przeglądaniem Witryny i korzystaniem z Usług Bezużytecznej.

 4. Usługi Bezużytecznej zawierają Treści Użytkowników i innych licencjodawców Bezużytecznej. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, nie możesz kopiować, modyfikować, tłumaczyć, publikować, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać żadnych Treści pojawiających się w usługach Bezużytecznej lub za ich pośrednictwem.

 5. Bezużytecznej wykonuje funkcje techniczne niezbędne do oferowania Usług Bezużyecznej, w tym między innymi transkodowania i/lub ponownego formatowania Treści, aby umożliwić korzystanie z nich w ramach Usług Bezużytecznej.

 6. Chociaż Witryna i inne usługi Bezużyetcznej są zwykle dostępne, mogą wystąpić sytuacje, w których Witryna lub inne usługi Bezużytecznej zostaną przerwane z powodu zaplanowanych prac konserwacyjnych lub uaktualnień, napraw awaryjnych lub z powodu awarii łączy telekomunikacyjnych i sprzętu, które są poza kontrolą Bezużytecznej. Ponadto, chociaż Instagram zwykle usuwa tylko Treści, które naruszają niniejszą Umowę, Bezużyteczna zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnej Treści z dowolnego powodu, bez wcześniejszego powiadomienia. Usunięte treści mogą być przechowywane przez Bezużyteczną w celu spełnienia określonych zobowiązań prawnych i nie można ich odzyskać bez prawomocnego orzeczenia sądowego. W związku z tym Bezużyteczna zachęca Cię do utrzymywania własnej kopii zapasowej Treści. Innymi słowy, Bezużyteczna nie jest usługą tworzenia kopii zapasowych. Bezużyteczna nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie.

 7.  Przed stworzeniem konta na Bezużyteczna oświadzczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu USA lub został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych jako „wspierający terrorystów” ; oraz (ii) nie figuruje na żadnej rządowej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych.